UPOVEDOMENIE O KONČIACEJ PLATNOSTI POĽOVNÉHO LÍSTKA

plDovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňom 31. 12. 2018 Vám končí platnosť poľovného lístka. V prípade, ak máte naďalej záujem pokračovať vo Vašej činnosti v prospech prírody a poľovníctva, informujeme Vás, že predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť na hore uvedenej adrese Obvodnej poľovníckej komory určenej podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Predĺženie platnosti poľovného lístka si zabezpečíte podaním žiadosti s predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti​. Žiadosti podané po tomto termíne sa považujú za žiadosť o vydanie PL a od žiadateľa sa vyberie poplatok za vydanie PL.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňom 31. 12. 2018 Vám končí platnosť poľovného lístka. V prípade, ak máte naďalej záujem pokračovať vo Vašej činnosti v prospech prírody a poľovníctva, informujeme Vás, že predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť na hore uvedenej adrese Obvodnej poľovníckej komory určenej podľa&nbsp ;miesta Vášho trvalého pobytu. Predĺženie platnosti poľovného lístka si zabezpečíte podaním žiadosti s predpísanými náležitosťami najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti​.
Žiadosti podané po tomto termíne sa považujú za žiadosť o vydanie PL a od žiadateľa sa  vyberie poplatok za vydanie PL.  


Predĺženie poľovného lístka prebieha nasledovne​:
➢ Vypísať žiadosť o predĺženie poľovného lístka /máte k dispozícii v kancelárii OPK, resp. stiahnete z našej web stránky detva.opk.sk/
➢ Zaplatiť členské do SPZ (poplatok za členské a poistné do SPZ –12,50 € za 1 rok) na obdobie vydania PL
➢ Ak ste členom inej organizácie
( Pribina, Hubert - preukazujete sa potvrdením vydaným touto organizáciou. Zamestnanec subjektu, ktorá nie je poľovníckou organizáciou – Lesy SR, š. p. preukazuje žiadateľ členstvo v komore preukázaním zamestnaneckého alebo obdobného pomeru k tomuto subjektu nie na dobu kratšiu ako je doba platnosti PL).
➢ Zaplatiť poplatok za predĺženie PL (poplatok sa platí v hotovosti priamo do pokladne OPK)
✓ ročného 5,- €
✓ 5-ročného 20,- €
✓ 10-ročného 40,- €
✓ Nad 62 rokov 40,- €

U osôb, ktoré si požiadajú o vydanie PL bez obmedzenia platnosti - osoby staršie ako 62 rokov, musia podpísať vyhlásenie, že prijímajú na seba záväzok, že každoročne sa preukážu, že sú poistené podľa § 52 zákona.
K predĺženiu si so sebou prineste​:
➢ Vypísanú a podpísanú žiadosť
➢ 2x fotografiu 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
➢ Poľovný lístok, ktorý je platný do 31. 12. 2017
➢ Občiansky preukaz
➢ Členský preukaz SPZ .
➢ Strelecký preukaz, zbrojný preukaz.

Slanecká 1631 962 05 Hriňová 
Ved.kancelárie 
Hronček Ján
Tel. 0905 182 077

Pondelok-Utorok 16:00-18:00

Nachádzate sa tu: Home UPOVEDOMENIE O KONČIACEJ PLATNOSTI POĽOVNÉHO LÍSTKA